Actualitat

Estigues al dia de tot allò que envolta la Casa Navàs

La Casa Navàs comença la restauració de l’escala de servei

Es preveu que les obres de manteniment finalitzin per Setmana Santa

Es modifica el recorregut de les visites guiades i s’ajornen totes les visites especials


La Casa Navàs ha començat aquesta setmana les feines de rehabilitació i manteniment de l’escala de servei. Les obres es duen a terme per aturar i evitar la degradació provocada principalment per les humitats i les filtracions d’aigua. S’aprofitarà la intervenció per reforçar un tram de sostre de la planta baixa, canviar el parallamps existent que ha quedat obsolet i arranjar i consolidar els paraments interiors i de la coberta de les escales. Durant el temps que durin les obres no es podrà accedir a la segona planta de la Casa Navàs, per això s’ha hagut de modificar el recorregut de les visites guiades i ajornar totes les visites especials fins a la primavera.Els treballs a l’escala de servei es van iniciar dilluns 17 amb la instal·lació d’una bastida a l’escala de servei i es preveu que durin tres mesos. L’objectiu és que tots els treballs hagin finalitzat abans de Setmana Santa, l’època en què comença l’activitat turística més intensa a la ciutat de Reus. És important apuntar que es redactarà una memòria detallada dels tractaments, les metodologies i els materials emprats durant les obres, així com també s’indicaran els llocs on han estat aplicats. La memòria inclourà un reportatge fotogràfic complet (abans, durant i després de la intervenció) i la documentació gràfica dels tractaments aplicats mitjançant cartografies.

LA RESTAURACIÓ

Paraments d’estuc i d’arrebossat de l’escala de servei

Amb el pas del temps i a causa de les humitats s’han fet malbé l’estuc i l’arrebossat de les parets. Per això es netejarà la superfície de l’estuc original mitjançant la combinació de diverses metodologies en funció de les diferents substàncies a eliminar. Es durà a terme el reblert d’esquerdes i fissures amb la introducció de productes hidràulics mitjançant injeccions i amb un morter de calç i de pols de marbre. Posteriorment, es procedirà a reintegrar cromàticament les parts restituïdes i estucades de nou amb veladures fetes amb pintures al silicat a pinzell. Finalment, es durà a terme l’aplicació de cera en fred a la totalitat del parament d’estuc. També es preveu la neteja dels graons de l’escala.

Barana i reixa de ferro

La barana és una altra de les parts de l’escala que s’ha anat degradat amb els anys. Durant els treballs de restauració s’eliminarà la capa d’òxid de manera mecànica en sec, mitjançant la utilització d’eines manuals i màquines que actuïn per abrasió (raspalls metàl·lics, paper de vidre…), també s’aplicarà un producte inhibidor de la corrosió i, finalment, un producte protector i d’acabat a la superfície del metall.

Coberta

Es duran a terme les actuacions necessàries per tal d’evitar la filtració d’aigua a l’interior de l’escala. Es canalitzarà l’aigua provinent de la teulada de l’edifici principal de l’immoble, que actualment desemboca inundant tota la coberta, per un lateral mitjançant una canal interna d’obra, això farà reduir la quantitat d’aigua que transita pel terrat.
Així mateix es protegirà la resta de terrat amb una làmina impermeable i una nova capa de rajola ceràmica igual a l’existent. La part central, on es troba la claraboia, es protegirà amb un vidre laminat. D’igual forma, s’actuarà a la coberta del costat, la qual presenta una gran quantitat de filtracions.

Parallamps

Es retirarà el parallamps existent i el cablejat de presa de terra per ésser obsolet i disfuncional. Se substituirà per un d’actualitzat a les normatives existents. Ja s’ha calculat que el nou parallamps pugui protegir en un futur, la torratxa i la glorieta metàl·lica que existia a la cantonada. Així mateix, es realitzarà la instal·lació elèctrica completa de l’escala de servei i dels aparells als quals dona servei.

Altres treballs

S’instal·larà a la zona del soterrani un dispositiu d’electroosmosi, com a mesura de conservació preventiva, per evitar futurs danys causats per la humitat. També s’aprofitarà el conducte triangular de la cantonada existent per a la ventilació de la planta soterrània. Per a aquesta finalitat s’instal·laran reixetes als trams soterranis, i a través d’un extractor col·locat a la coberta es potenciarà la circulació de l’aire a les plantes soterrànies, així com l’extracció de l’aire viciat i saturat d’humitat.
Sostre soterrani

Finalment, s’eliminarà la capa d’òxid de les biguetes malmeses i es protegiran novament les biguetes. Se sanejarà la part de revoltó malmesa, extraient les parts que estiguin en risc de despreniment o malmeses de manera irrecuperable, i es reconstruiran els trams extrets. Després, s’afegiran pigments per tal d’integrar cromàticament la intervenció que es completarà col·locant una biga HEB 160 a mode de trencallums per suplir la reducció de secció que han patit les biguetes.

CANVIS EN LES VISITITES

Aquests treballs de rehabilitació i manteniment tindran un efecte directe sobre les visites de la Casa Navàs, ja que mentre durin les obres no es podrà accedir a la segona planta. Durant aquest temps, en lloc d’accedir a la planta del servei els visitants descobriran tots els detalls de l’antiga botiga tèxtil situada als baixos de la casa. Es mantenen, per tant, les visites guiades de dilluns a diumenge i les Visites Vermut dels dissabtes i diumenges a les 12 h i a les 13 h.

Per tal de preservar l’essència de totes les visites a la Casa Navàs, temporalment no es faran Visites Teatralitzades, Visites Fotogràfiques i Nits Modernistes. Aquestes visites especials es reprendran una vegada acabin les obres, coincidint amb les festes de Setmana Santa. De fet, totes aquestes activitats ja estan calendaritzades i ja se’n poden comprar les entrades a www.casanavas.cat i a la porta de la mateixa casa.

Desplaça cap amunt